باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 666 کد عضویت: 92-2
نام: علیرضا نام خانوادگی: فتاحی
تاریخ تولد شمسی: 1377 تاریخ تولد میلادی:
رده: نوجوانان سابقه قهرمانی:


توضیحات: فلوره-