باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2283967325 کد عضویت:
نام: آرین نام خانوادگی: شمسایی
تاریخ تولد شمسی: 1383/10/16 تاریخ تولد میلادی:
رده: نونهالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: اپه -نه ماه