باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 2283208270 کد عضویت:
نام: علیرضا نام خانوادگی: انصاری هزار دره
تاریخ تولد شمسی: 1380/3/1 تاریخ تولد میلادی:
رده: نونهالان سابقه قهرمانی:


توضیحات: ده ماه