باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

اطلاعات ورزشکاران


باشگاه شمشیربازی عقاب پارسهکد ملی: 236 کد عضویت:
نام: حسین نام خانوادگی: میربقایی
تاریخ تولد شمسی: 1379 تاریخ تولد میلادی:
رده: نوجوانان سابقه قهرمانی:


توضیحات: دو سال