باشگاه شمشیربازی عقاب پارسه

ورزشکاران

 
moromoromoro
نونهالانمزینانیمهرداد
جوانانمزینانیمسعود
نونهالان سابر-کریمینیما
نونهالانفریدونیمحمد
نونهالانعباسیآروین
جواناناسکندریمحمدکریم
نونهالانفرزانهکورش
نونهالانمحمدییاسین
نونهالانساریخانیرضا
بزرگسالان اپه-اسکندریحمید
نونهالانصاریخانیرضا
نونهالانمیربقاییسینا
نونهالانسیوندزادهمهرشاد
نوجوانان فتاحیعلیرضا
جوانانروستانریمان
نوجوانانکاظمیعلی
نوجوانانمیربقاییحسین
نونهالانانصاری هزار درهعلیرضا
نونهالانرییسیحسین
نونهالانآزاد مهرامیر کیان
جوانانعروجیامیر
نونهالانشمساییآرین
نونهالانغفاریامیر حسین
بزرگسالانایمانیعلی